zondag 26 augustus 2012

#PVV na 1,7 jaar gedogen: de resultaten

Boehoeeeee "de PVV heeft alleen het Boerkaverbod voor elkaar gekregen, lekker belangrijk zeg."

Een greep uit wat blinde schreeuwers hier en daar op het internet deponeren of op tv verkondigen. Het is een linkse frame/ hersenspoeling alsof de PVV helemaal niets voor elkaar krijgt of heeft gekregen. Volgens de linkse kerk is elke (potentiële) PVV stemmer een randdebiel die niet weet waar hij of zij op stemt. Uhuhhh...

De werkelijkheid ziet er toch wat anders uit en dat gaan we nu ook keihard aantonen. De PVV heeft toch heel wat voor elkaar weten te krijgen van haar doelstellingen, zoals de plannen uit het PVV verkiezingsprogramma 2010 verwerkt zijn in het gedoogakkoord.  Uiteraard besteed niemand hier aandacht aan, vooral die ozo "objectieve" media.  Een succes of zelfs nog erger "successen"  van de PVV beschrijven is voor de media uiteraard een TABOE!

Tijdens 1,7 jaar gedogen is ook duidelijk geworden hoe de EU ons dwars zit om onze nationale soevereiniteit te herstellen.

Hieronder volgt een opsomming van wat de PVV ondanks de linkse blokkades zoals de Raad van State en het dictaat vanuit de EU toch door heeft weten te drukken. Dus we gaan hier niet praten  over "de PVV is van plan" oid .... want dat zou wel heel makkelijk zijn. Nee, de doelstellingen uit het gedoogakkoord worden getoetst aan maatregelen die daadwerkelijk in praktijk zijn gebracht middels nieuwe en/of aangescherpte regels. Uiteraard met bronvermeldingen erbij. Dus geen linkse duimzuigerij of onderbuikriedeltjes.

De PVV had 3 belangrijke peilers uit haar verkiezingsprogramma in het gedoogakkoord verwerkt.
Dit waren: immigratie (islamisering), veiligheid en zorg. We gaan per onderdeel bekijken wat er op deze gebieden bereikt is, of minstens in gang is gezet onder invloed van de PVV.

Hier vindt U het gedoogdakkoord terug zoals in 2010 door de PVV samen met de VVD en het CDA werd opgesteld. Alle PVV mijlpalen die bereikt moesten worden in ruil voor de 18 miljard euro aan bezuinigingsmaatregelen staan er in beschreven.  Bij elk onderdeel hieronder, wordt verwezen naar de bladzijde(n) waarin de PVV maatregel/ mijlpaal beschreven staat.


Immigratie, integratie en asielbeleid

- Aanpakken mensenhandel
- Eisen Nederlandse nationaliteit aangescherpt
- Shariahuwelijken bij wet verboden
- Aangescherpt asielbeleid
- Stop export uitkeringen en kinderbijslag
- Boerkaverbod *
- Illegaliteit strafbaar

Veiligheid

- Minimumleeftijd prostitutie omhoog
- Criminele pubers langer achter tralies
- Dierenpolitie *
- Verhoging minimumstraffen

Zorg

- Investeringen gehandicapten en ouderzorg
- 1200 extra handen aan het bed


=================================================IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIELBELEID


AANPAKKEN MENSENHANDEL


Op bladzijde 7 in het gedoogakkoord lezen we:

"Mensenhandel wordt steviger aangepakt. Misbruik van de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel wordt tegengegaan"

Deze mijlpaal uit het akkoord is gerealiseerd op 29 februari 2012.

Op 29 februari 2012 heeft minister Opstelten een nieuw wetsvoorstel door de tweede kamer heen geloodst. Het gevolg van de hogere maximumstraf - van acht naar twaalf jaar - is dat het OM verdachten nu sneller in voorlopige hechtenis kan zetten. Voorheen werden er ongeveer tweehonderd mensenhandelzaken afgehandeld per jaar, alleen eindigt hiervan slechts een kleine meerderheid ook daadwerkelijk in een veroordeling.

Bronnen:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/02/29/maximumstraf-voor-mensenhandel-omhoog.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11611598/__Hogere_straffen_loverboys__.html

-------------------------------------------------------* EISEN NEDERLANDSE NATIONALITEIT AANGESCHERPT

Op bladzijde 9 van het gedoogakkoord lezen we:  

Verkrijging van het Nederlanderschap vormt de bekroning van kwalificatie, participatie en integratie.

  • Het kabinet komt met een voorstel dat de minimumtermijn voor naturalisatie in meer gevallen op vijf jaar stelt en dat de vereisten voor naturalisatie aanvult met een kwalificatievereiste, een middelenvereiste en een aanscherping van het openbare orde vereiste waaronder het vereiste van het ontbreken van een strafrechtelijke veroordeling met uitzonderingen voor een veroordeling op grond van het jeugdstrafrecht, een veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een veroordeling tot boetes ter hoogte van negentig dageenheden. Voor optanten komt er een taaleis.
  • Het voorstel van het kabinet houdt tevens in dat het Nederlanderschap pas definitief wordt verkregen indien afstand is gedaan van een of meer andere nationaliteiten waarvan afstand gedaan kan worden.
Op 16-09-2011 is de Rijksministerraad akkoord gegaan met het aanscherpen van eisen voor het  verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.


Bronnen:

http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/ministerraad/persberichten/2011/09/16/rijksministerraad-akkoord-met-aanscherping-eisen-voor-nederlandse-nationaliteit.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/16/eisen-voor-nederlandse-nationaliteit-aangescherpt.html

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2912343/2011/09/16/Strengere-eisen-gesteld-aan-verkrijgen-Nederlanderschap.dhtml

-------------------------------------------------------


* SHARIAHUWELIJK NU BIJ WET VERBODEN
Op bladzijden 5 en 6 in het gedoogakkoord lezen we:

Het beleid tegen schijnhuwelijken en huwelijksdwang wordt verscherpt en de handhaving geïntensiveerd.  
* Huwelijksdwang is verboden en wordt strafbaar gesteld.
* In principe worden huwelijken tussen neven en nichten verboden.
* Polygame huwelijken worden niet erkend. 

Deze mijlpalen uit het gedoogakkoord zijn bereikt op 23 maart 2012

De achterlijke islamitische traditie van neef/ nicht huwelijken zijn nu officieel bij wet verboden in Nederland. Was dit nog niet het geval dan? Nee, bizar hè?

Ook de islamitische traditie die verkondigt dat de vrouw ondergeschikt is aan de man in de vorm van huwelijksdwang kan nu keihard nietig worden verklaard. Het Sharia onderdeel uit de achterlijke islamitische traditie, die polygame huwelijken voorschrijft wordt nu ook eindelijk bij wet verboden. Decennia lang is deze islamisering van Nederland gedoogd door links, met hier en daar wat halfzachte faalmaatregelen. Het is nu ook eindelijk officieel erkend dat deze achterlijkheden in strijd zijn met de openbare Joods-Christelijke normen binnen Nederland.

Bron:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/03/23/kabinet-pakt-huwelijksdwang-aan.html


-------------------------------------------------------* AANGESCHERPT ASIELBELEID

Op bladzijde 7 van het gedoogakkoord pleit de PVV voor het invoeren van strengere eisen voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning en snelle intrekking hiervan bij crimineel gedrag:

Aan de verlening van een permanente verblijfsvergunning asiel wordt het vereiste van een behaalde startkwalificatie verbonden, behoudens bijzondere omstandigheden. Het kabinet zal inzetten op een wijziging van de EU-richtlijn langdurig ingezetenen (2003/109) voor invoering van het vereiste van een startkwalificatie voor reguliere aanvragen. Bij vergunningverlening op grond van toepassing van de discretionaire bevoegdheid zal terughoudendheid het uitgangspunt zijn. Intrekking van tijdelijke en permanente verblijfsvergunningen kan plaatsvinden tijdens of na een periode van verblijf buiten Nederland. Het kabinet zal de geldende richttermijnen bekorten en de uitzondering voor detentie schrappen waarna intrekking zal plaatsvinden

Op 03-02-12 is er een vernieuwde wet door de Tweede Kamer heen geloodst door de minister van immigratie Leers.

Zoals de PVV wil raken vreemdelingen nu, als zij in de eerste 3 jaar worden veroordeeld voor een misdrijf, na 1 dag gevangenisstraf al hun verblijfsvergunning kwijt.


Bronnen:

http://nos.nl/tekst/231090-iraakse-gezinnen-uitgezet.html

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/nieuws/2012/02/03/criminele-vreemdeling-raakt-eerder-verblijfsvergunning-kwijt.html

http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/09/asielbeleid_aangescherpt.html

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/328041/Afname-aantal-asielzoekers-dat-naar-Nederland-komt.htm

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/08/minder-asielzoekers-uit-arabische-wereld

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/17/kamerbrief-verslag-eerste-resulaten-vernieuwde-asielprocedure.html


De voorstellen m.b.t. het gemakkelijker kunnen optreden tegen buitenlandse veelplegers en inperken van gezinsmigratie zijn in de gedoogperiode niet door de Tweede Kamer behandeld.

-------------------------------------------------------* STOP EXPORT VAN UITKERINGEN/ KINDERBIJSLAG


Immigranten die terugkeren naar het land van herkomst is prima. Echter door decennia links beleid in Nederland was het mogelijk om als buitenlander terug te keren naar het land van herkomst en dan ook nog te blijven genieten van een royale uitkering en kinderbijslag vanuit Nederland! Oh, en de verhuiskosten naar het land van herkomst worden natuurlijk ook vergoed door de Nederlandse belastingbetaler.  De PVV heeft deze linkse dwaasheid op de politieke agenda gezet en de export van uitkeringen en kinderbijslag stopgezet en/of aangescherpt.

Op bladzijde 10 van het gedoogakkoord lezen we:


In het kader van de sociale zekerheid verdient de verhouding met het land van herkomst van migranten en asielzoekers eveneens aandacht. Het kabinet zet in op het zoveel mogelijk verkrijgen van medewerking van lokale autoriteiten in deze landen bij de controle en handhaving van de vermogenstoets in de WWB.
Het kabinet streeft naar beperking van de export van sociale voorzieningen, onder meer door
 • stopzetting van de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget naar landen
  buiten de EU en
 • hantering van het woonlandbeginsel bij de AOW-tegemoetkoming en de WGA-
  vervolguitkering.
   
Voorstel Donner is 15-11-2011 naar Tweede Kamer gestuurd, de wet is medio eind 2012 van kracht.

Bronnen:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/322368/Donner-verscherpt-regels-voor-export-uitkeringen.htm

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/11/15/inperking-van-de-remigratiewet.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/30/export-kinderbijslag-en-kindgebonden-budget-beperkt.html

-------------------------------------------------------


* BOERKAVERBOD

Het invoeren van een Boerkaverbod heeft op veel weerstand kunnen rekenen door het linkse smaldeel in Nederland. Stel je toch eens voor dat je islamitische achterlijkheden en onderdrukking wil tegenwerken.  Dat moeten we niet willen. En volgens de linkse clowns moeten wij ons hier niet druk om maken omdat het toch maar hoogstens 200 Boerkadragers zijn in Nederland. Nooit is er antwoord gegeven op de vraag waar je die 'geregistreerde boerkadragers' kan natrekken.  En al was er maar 1 boerkadrager, dat is dan al 1 teveel en dan vergeten ze ook nog even de 1000-en draagsters van de Niqaab die ook verboden worden middels deze wet.

6 februari maakte de regering Rutte het wetsvoorstel openbaar. Deze wet is echter (voorlopig) in de ijskast belandt na het vallen van kabinet Rutte en de stuiptrekkingen van het CDA.


Bronnen:

http://nos.nl/artikel/375705-kabinet-zet-boerkaverbod-door.html

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3249433/2012/05/02/Spies-wil-ideeen-PVV-niet-meer-verdedigen-boerkaverbod-in-prullenbak.dhtml

-------------------------------------------------------


* ILLEGALITEIT STRAFBAARHet gedogen van illegalen in Nederland. Een van de velen linkse hobby's die ons land al jaren belasten en ontwrichten. Ondanks veel huilie huilie uit de diverse extreem linkse kerken heeft de PVV dit op de politieke agenda gezet en gepleit om dit strafbaar te stellen.

Op bladzijde 7 van het gedoogakkoord staat beschreven:

llegaliteit in de zin van een onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland, vormt een belangrijk probleem. Deze illegaliteit gaat vaak gepaard met diverse vormen van overlast en criminaliteit, waaronder mensensmokkel, en met een verblijf in mensonterende omstandigheden. Dit tast ook het draagvlak voor het asiel- en migratiebeleid aan en heeft een negatief effect op het integratieproces.

  • Het kabinet zal inzetten op strafbaarstelling van illegaliteit en de handhaving hiervan vooral richten op criminele en overlastgevende personen met het oogmerk deze zo snel mogelijk het land uit te zetten.

In juli 2011 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer geloodst ondanks het tranendal (zoveelste debat) vanuit de linkse partijen. Vreemdelingen die geen of niet langer recht hebben op verblijf gaan Nederland nu ook daadwerkelijk verlaten. Hiermee wil het kabinet illegaal verblijf ontmoedigen en terugkeer naar het land van herkomst bevorderen. Te bizar voor woorden natuurlijk dat dit  nu pas gebeurt en we decennia lang onze ogen voor hebben moeten sluiten. Fortuyn zou trots zijn.


Bronnen:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/07/08/kabinet-maakt-einde-aan-gedogen-illegaliteit.html

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/302669/Leers-Aantal-illegalen-in-Nederland-is-ontwrichtend.htm

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/10/beantwoording-kamervragen-strafbaarstelling-illegaliteit.html

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/terugkeerbeleid.jsp

http://nos.nl/artikel/224328-verzet-tegen-strafbaarheid-illegalen.html

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/2615821/2011/07/08/Illegaal-verblijf-in-Nederland-wordt-strafbaar.dhtml

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32420/h-tk-20112012-14-16?resultIndex=8&sorttype=1&sortorder=4

==================================VEILIGHEID


MINIMUMLEEFTIJD PROSTITUTIE OMHOOG NAAR 21 JR.


Op bladzijde 12 in het gedoogakkoord lezen we:

"Overlast en criminaliteit die verband houden met prostitutie en de handel in verdovende middelen worden teruggedrongen. Vanwege de vrouwenhandel en vrouwenuitbuiting (loverboys-problematiek) gaat de minimumleeftijd voor prostituees omhoog naar 21 jaar. Vrouwenhandel wordt intensiever opgespoord en harder aangepakt. De bestuurlijke aanpak wordt onder meer via de BIBOB-wetgeving geïntensiveerd".

Deze mijlpaal in het gedoogakkoord is gerealiseerd op 29 maart 2011

PVV kamerlid Fleur Agema is al enige tijd bezig met deze case. In 2007 had zij hiervoor al een motie voor ingediend in de Tweede Kamer maar werd toen verworpen. Dit omdat loverboys vooral meisjes tot 18 jaar ronselen om deze vlak na hun 18e verjaardag de prostitutie in te drijven. Door de prostitutieleeftijd te verhogen naar 21 jaar zullen loverboys hun interesse goeddeels verliezen in meisjes tussen de 15 en 18 jaar.

De naleving van deze minimumleeftijd wordt geregeld met de registratieplicht: een gemeente mag een prostituee alleen inschrijven als zij ten minste 21 jaar is.

PVV kamerlid Fleur Agema is blij

Bronnen:

-------------------------------------------------------


* CRIMINELE PUBERS LANGER ACHTER TRALIES

Op bladzijde 11 in het gedoogakkoord lezen we:

"Het kabinet zal een voorstel voorbereiden voor een adolescentenstrafrecht voor de groep van 15 tot 23 jaar."

Het kabinet neemt concrete maatregelen om de criminaliteit van risicojongeren, of ze nu 16 of 21 zijn, beter en effectiever te kunnen aanpakken. Het voorziet daarmee in een dadergerichte en samenhangende aanpak van criminele jongeren en jongvolwassenen, waarvan de instrumenten mede zullen worden ingezet voor de aanpak van criminele jeugdgroepen.

Het belang van een samenhangende strafrechtelijke aanpak van adolescenten is evident bij een blik op de criminaliteitscijfers. Jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdsgroep van 15 tot 23 jaar zijn verantwoordelijk voor een buitenproportioneel deel van de criminaliteit. Zo blijkt uit het Landelijk Verdachtenbeeld 20093 dat naar schatting een kleine 30% van alle verdachten in deze leeftijdsgroep valt. Een betere aanpak van deze groep kan zo een forse bijdrage leveren aan een veiliger Nederland. Steviger straffen bij ernstige delicten staat centraal bij de PVV maatregel uit het gedoogakkoord. Zo wordt de maximale duur van jeugddetentie verhoogd van twee naar vier jaar en kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer enkel met een taakstraf worden bestraft.

Wetsvoorstel door Tweede Kamer op 25 juni 2011. Eind 2011 wetsvoorstel omgezet in wetgeving.

Bronnen:http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/2457380/2011/06/25/Criminele-pubers-langer-achter-tralies.dhtml

-------------------------------------------------------


* INVOEREN DIERENPOLITIEOp bladzijde 12 van het gedoogakkoord lezen we:

Dierenmishandeling wordt harder aangepakt, onder meer door 500 animal cops (dierenpolitie).
Er komt een apart alarmnummer voor dieren in nood en dierenmishandeling waaraan ook de dierenambulance zal worden gekoppeld (bijvoorbeeld 1-1-4 “red een dier”).

Sinds 16-11-11 is de Dierenpolitie actief in Nederland, de eerste 125 van de beoogde 500 politieagenten zijn volwaardig hiervoor opgeleid.

Dierenpolitieagenten zijn volledig bevoegd voor alle andere onderdelen van het politiewerk, maar krijgen aan de Politieacademie een gespecialiseerde opleiding. De dierenpolitie komt in actie tegen:

mishandelen en doden van dieren;
verwaarlozen van dieren;
het overtreden van het verbod op seks met dieren;
dierenporno;
stroperij;
het aanhitsen van een dier.

* Na het vallen van het kabinet Rutte heeft de linkse Kunduzclub de Dierenpolitie voor een deel de nek omgedraaid. De Dierenpolitie is nu niet meer fulltime met dierenzaken bezig maar krijgen dit nu als 'aandachtsgebied' erbij naast de gewone politietaken. Totale rancune van de linkse volksvertegenwoordigers (vooral de draaiende CDA volksverlakkers) omdat dit een stokpaardje van de PVV was.  Weet op wie u gaat stemmen 12-09.


Bronnen:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/dierenpolitie

http://www.nu.nl/politiek/2683827/dagelijks-duizend-bellers-dierenpolitie.html

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/07/144_red_een_dier_groot_succes.html


-------------------------------------------------------


* VERHOGING MINIMUMSTRAFFENOp bladzijde 11 van het gedoogakkoord lezen we:

Het kabinet komt met voorstellen om in het volwassenenstrafrecht minimumstraffen in te voeren voor de gevallen waarin een persoon binnen tien jaar opnieuw wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop wettelijk een maximumstraf van twaalf jaar of meer is gesteld. De rechter kan in individuele, zeer specifieke omstandigheden van het geval gemotiveerd afwijken van de minimumstraf. In een wetsvoorstel zullen deze specifieke omstandigheden worden uitgewerkt, evenals de hoogte van de minimumstraf per delict. Bij recidive wordt als minimumstraf tenminste de helft van het maximum van de gevangenisstraf opgelegd die naar de wettelijke omschrijving op het betreffende delict als maximumstraf is gesteld.
  
Wetsvoorstel is 11-09-2011 naar de Raad van State gestuurd. Voorstel is echter afgewezen door Raad van State maar onder druk van de PVV heeft het kabinet deze wet toch doorgezet. Wet medio eind 2012 van kracht.
 
Bronnen:
 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2776325/2011/07/12/Dit-kabinet-schoffeert-rechterlijke-macht.dhtml


==================================ZORG


* INVESTERINGEN OUDEREN- GEHANDICAPTENZORG

Op bladzijde 15 van het gedoogakkoord lezen we:Het kabinet streeft naar verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg. Hiervoor is bijna 1 miljard euro vrijgemaakt. De zogenaamde zorgzwaartepakketten, inclusief de opleidingen, worden kostendekkend gemaakt. Zo krijgen zorginstellingen meer financiële armslag. Hierdoor kunnen 12.000 extra medewerkers aan het werk voor de dagelijkse verzorging van onze ouderen en gehandicapten. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit van zorg en personeel.

Op 15-09-2011 sluit staatssecretaris Veldhuijzen een convenant over een investering van 852 miljoen (structurele investering) voor de langdurige zorg samen met zorgverzekeraars, thuiszorg etc. 12.000 mensen komen extra in de zorgsector te werken. Het werk in de zorgsector moet ook aantrekkelijker worden door te snijden in overbodige bureaucratie.

Bronnen:

http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/38-fleur-agema/4709-pvv-superblij-met-12000-verpleegkundigen.html

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2011/09/05/staatssecretaris-veldhuijzen-van-zanten-vws-sluit-convenant-over-investering-852-miljoen-euro-in-de-langdurige-zorg.html

http://www.politiekincorrectblog.blogspot.nl/2011/09/investeringen-in-de-zorg-een-feit.html

http://www.nursing.nl/verpleegkunde/kwaliteit-van-zorg/nieuw/7314/twaalfduizend-extra-zorgverleners-komen-er-echt

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/315667/Kabinet-geeft-geld-voor-12.000-extra-zorgverleners.htm

-------------------------------------------------------


Zo ziet U maar weer. De frame van de PVV tegenstanders dat de PVV niets waar wist te maken tijdens hun gedoogperiode is rancuneuze onzin. Er zijn concrete PVV maatregelen/ wetten in praktijk gebracht en dan hebben we het niet eens over diverse amendementen die aangenomen zijn van de PVV, want daarvoor hoef je niet perse in een regering of gedoogcoalitie te zitten. En niet te vergeten het zoveelste generaal pardon en/of het kinderpardon gejank van Tofik Dibi die tegengehouden is onder invloed van de PVV.  En het linkse subsidiecarrousel is ook stevig aangepakt in samenwerking met de VVD.  Maar specifiek onder invloed van de PVV is bijvoorbeeld ook een subsidie vanuit de EU van maar liefst 1,4 miljoen euro om een moskee in Amsterdam mee te financieren terug gevorderd. Zie hier het resultaat.

Vooral blijven volhouden dat de PVV 'niets voor elkaar krijgt', niet een beetje, nee helemaal niets. Het is bijna te lachwekkend voor woorden.

Laat U niets wijsmaken, kijk naar de feiten en zie dat de PVV ook uw stem meer dan waard is .